برنامه زمانبندی کلاسهای آزمایشگاه شماره 1 دانشجویان خارجی دانشکده پزشکی بین الملل

 

  8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه

بیوشیمی مقدماتی(داروسازی)

13نفر

ایمونولوژی عملی(دندانپزشکی و پزشکی)

26نفر

ایمونولوژی عملی(پزشکی)

25نفر

 
یکشنبه آماده سازی محلولها

بیوشیمی بالینی(پزشکی)

24نفر

آماده سازی محلولها  
دوشنبه

بیوشیمی مقدمات(دندانپزشکی)

23نفر

بیوشیمی مقدمات (پزشکی)95/12/2

25نفر

آماده سازی محلولها

گروه الف:میکروب شناسی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

15-18

24نفر

گروه ب:میکروب شناسی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

15-18

2اسفند تا 28فروردین

بیوشیمی بالینی(پزشکی)96/1/21

34نفر

گروه ج:میکروب شناسی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

15-18

26نفر

گروه د:میکروب شناسی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

15-18

4اردیبهشت تا 8خرداد

سه شنبه آماده سازی محلولها

ایمونولوژی عملی(پزشکی)

15نفر

ایمونولوژی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

20نفر

 
چهارشنبه

بیوشیمی بالینی(پزشکی)

25نفر

بیوشیمی مقدمات (پزشکی)

7نفر

آماده سازی محلولها

گروه الف:میکروب شناسی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

15-18

24نفر

گروه ب:میکروب شناسی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

15-18

2اسفند تا 28فروردین

گروه ج:میکروب شناسی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

15-18

26نفر

گروه د:میکروب شناسی عملی

(دندانپزشکی،داروسازی،پزشکی)

15-18

4اردیبهشت تا 8خرداد

 

برنامه زمانبندی کلاسهای آزمایشگاه 5 دانشجویان خارجی دانشکده پزشکی بین الملل

 

  8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه  

فیزیولوژی عملی بلوک قلب و گردش خون(پزشکی)

55نفر

فیزیولوژی عملی بلوک قلب و گردش خون(پزشکی)

28نفر

 

یکشنبه

 

       

دوشنبه

 

 

انگل شناسی(پزشکی،داروسازی)

24نفر

   

سه شنبه

 

 

فیزیولوژی عملی(دندانپزشکی،داروسازی)

20نفر

   

چهارشنبه

 

       

 

Close