آزمایشگاههای عمومی دانشکده پردیس بین الملل در سال   2014  میلادی (1393) راه اندازی شدند و برای اهداف پزشکی مورد استفاده قرار گرفتند. این آزمایشگاههای عمومی  با آزمایشگاههایی به شرح زیر شروع به کار کردند:

بیوشیمی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی، فیزیولوژی و انگل شناسی و قارچ شناسی. هرکدام از این آزمایشگاهها در اینجا تشریح می شوند:

1.      آزمایشگاه بیوشیمی:  در مورد عکس العمل های شیمیایی در بدن انسان به  دانشجویان تدریس می کنند  و نیز مواد معینی در مایعات بدن را مورد اندازه گیری قرار می دهند. به علاوه، این آزمایشگاه تست های مختلفی از جمله تست پروتن و قند ناشتا در خون یا ادرار را انجام می دهد.

2.      آزمایشگاه میکروبیولوژی: در مورد میکروارگانیسم ها به دانشجویان مطلب ارائه می دهند و آنها را بوسیله ی  روش های رنگی و از طریق میکروسکوپ مورد مشاهده قرار می دهند.

3.      آزمایشگاه ایمونولوژی: به دانش آموزان در مورد آگلوتیناسیون و هماگلاتیناسیون، خنثی سازی، رسوب ایمنی، الکتروفورز، ایمونوفلورسانس و غیره که  نشانه ها یا روش هایی در تشخیص یک بیماری هستند مورد استفاده قرار می گیرند.

4.      آزمایشگاه فیزیولوژی: در مورد شمارش سلولهای خونی در یک نمونه خون، اندازه گیری فشار خون، رفلکس های عصبی و غیره به دانشجویان آموزش می دهند.

5.      آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی: در مورد انواع بیماری ها و عفونت های انگلی یا قارچی مانند مالاریا، کرم های قلاب دار، آمیب ها، عفونت های قارچی پوستی و غیره و داروهایشان  مانند درماتروفین و غیره به دانشجویان تدریس می کنند. به علاوه، این آزمایشگاه به آنها در مورد مگس ها و شپش ها هم آموزش می دهد.

 

 

 

Close