برنامه کلاسی آزمایشگاه شماره 1 دانشکده پزشکی پردیس بین الملل بهمن ماه 97

 

  10 - 8 12 - 10

15 - 13

17 - 15 17 - 19
شنبه

 

بیوشیمی

مقدمات

 

97/12/7

بیوشیمی

مقدمات

 

97/12/7

بیوشیمی

مقدمات

 

97/12/7

 
یکشنبه  

ایمونولوژی

علوم آزمایشگاهی

ایمونولوژی

علوم آزمایشگاهی

میکروب شناسی

 

97/12/51

16:30 - 15

میکروب شناسی

 

97/12/5

16:30 - 15

دوشنبه

ایمونولوژی

 

97/12/20

ایمونولوژی

 

97/12/20
     
سه شنبه      

میکروب شناسی

 

97/12/5

16:30 - 15

میکروب شناسی

 

97/12/5

16:30 - 15
چهارشنبه

ایمونولوژی

 

97/12/20

ایمونولوژی

 

97/12/20

بیوشیمی

مقدمات

 

97/12/11
   

 

برنامه کلاسی آزمایشگاه شماره 2 دانشکده پزشکی پردیس بین الملل بهمن ماه 97

 

 

 

 

 

 

10 - 8 12 - 10

15 - 13

17 - 15 17 - 19
شنبه

انگل شناسی

 

97/12/11

 

     
یکشنبه          
دوشنبه

 

 

فیزیولوژی

فیزیوتراپی
   
سه شنبه  

فیزیولوژی

 

98/1/20

 

 

 
چهارشنبه


قارچ شناسی

       

 

Close