برنامه کلاسی آزمایشگاه شماره 1 دانشکده پزشکی پردیس بین الملل مهرماه 98

 

 

  10 - 8 12 - 10

15 - 13

17 - 15 17 - 19
شنبه

 

 

     
یکشنبه  

 

 

میکروب شناسی

98/7/7

میکروب شناسی

98/7/7

دوشنبه

بیوشیمی بالینی

98/8/20

بیوشیمی مقدمات

98/8/20

بیوشیمی مقدمات

98/8/20

   
سه شنبه      

میکروب شناسی

میکروب شناسی
چهارشنبه

 

ایمنولوژی

 
98/7/24

ایمنولوژی

 
98/7/24
   

 

 

برنامه کلاسی آزمایشگاه شماره 2 دانشکده پزشکی پردیس بین الملل مهرماه 98

 

 

  10 - 8 12 - 10

15 - 13

17 - 15 17 - 19
شنبه

انگل شناسی

98/7/20

فیزیولوژی بلوک قلب

انگل شناسی

98/7/20

فیزیولوژی بلوک قلب

     
یکشنبه  

 

     
دوشنبه

قارچ شناسی

قارچ شناسی      
سه شنبه    

فیزیولوژی

98/8/14

 

 
چهارشنبه

 

       

 

 

 

 

 

Close