محمد مهدی سعدی

 • مسئول دفتر ریاست دانشکده پزشکی پردیس
 • مسئول فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی و ایرانی
 • کارشناس صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 • مسئول رسیدگی به شکایات
 • شماره تماس : 81634213

 

سیمین ذوالفقاری

 • مسئول آموزش دانشجویان ایرانی و خارجی
 • محل خدمت : ستاد دانشکده پزشکی
 •  شماره تماس : 81634200

 نرجس جعفری لنگرودی

 •  کارشناس آموزش دانشجویان خارجی
 • محل خدمت : ستاد دانشکده پزشکی

       

          مهدیه نوذری

 •  کارشناس آموزش دانشجویان خارجی
 • محل خدمت : ستاد دانشکده پزشکی

بابک بابایی

 •  کارشناس آموزش
 • محل خدمت : بیمارستان بهارلو
 •  شماره تماس : 55687173

معصومه عابدین پور

 • کارشناس آموزش
 • محل خدمت : بیمارستان بهارلو
 •  شماره تماس : 55687175

 

سپیده صمیمی

 • کارشناس ارشد مدیریت امور آموزشی
 • محل خدمت : بیمارستان ضیاییان
 • شماره تماس : 55745975

 

                                          هانیه اکبری

 • کارشناس مسئولپژوهش 
 • کارشناس مسئول حق التدریس 
 • محل خدمت: ستاد دانشکده پزشکی
 •  شماره تماس : 81634202

 

ندا بریری

 • کارشناس پژوهش پردیس بین الملل
 • محل خدمت : بیمارستان ضیاییان
 • شماره تماس : 55745975

 

 

Rounded Rectangle: آزمایشگاه      اکرم ملکی

 • مسئول آزمایشگاه
 • کارشناس آزمایشگاه

                    کیمیا تاجیک 

 • کارشناس آزمایشگاه 

 

                                       

                                     آلاله بیات بارونی

 • کارشناس آزمایشگاه

 

مینا ملکی

 

 •  کارشناس رایانه 
 • کارشناس آموزش ورودی 90
 •  شماره تماس : 81634214

  

ناهید رحمانی

 

 •  کارشناس مرکز مهارتهای بالینی
 •  شماره تماس : 55658500-11 داخلی 413

             فاطمه بیات

 •  کارشناس مرکز مهارتهای بالینی
 •  شماره تماس : 55658500-11 داخلی 413

 

  

فریال خانقاه

 • سرپرست امور مالی و حسابداری
 • شماره تماس : 81634216

خورشید کریمی

 • کارشناس امور مالی
 • شماره تماس : 81634203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close