جستجو:        
تعداد رکورد:19
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
۱۳۹۸ شنبه ۱۳ مهر
.
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
-
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
برنامه کارگاه های گروه زنان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
-
برنامه کارگاه های گروه زنان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
برنامه کارگاه های گروه داخلی (اینترنی)نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
-
برنامه کارگاه های گروه داخلی (اینترنی)نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
-
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه های گروه داخلی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
-
برنامه کارگاه های گروه داخلی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه های گروه زنان خانم دکترفروغی فر(استاجرواینترن) نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
-
برنامه کارگاه های گروه زنان خانم دکترفروغی فر(استاجرواینترن) نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
-
برنامه کارگاه های گروه اطفال             نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه های گروه زنان نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
-
برنامه کارگاه های گروه زنان نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه احیاء کامل گروه پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ بهمن
-
برنامه کارگاه احیاء کامل گروه پرستاری    نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
Close