جستجو:        
تعداد رکورد:15
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
-
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه های گروه داخلی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
-
برنامه کارگاه های گروه داخلی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه های گروه زنان خانم دکترفروغی فر(استاجرواینترن) نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
-
برنامه کارگاه های گروه زنان خانم دکترفروغی فر(استاجرواینترن) نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه های گروه اطفال نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
-
برنامه کارگاه های گروه اطفال             نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه های گروه زنان نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
-
برنامه کارگاه های گروه زنان نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاه احیاء کامل گروه پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ بهمن
-
برنامه کارگاه احیاء کامل گروه پرستاری    نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
برنامه کارگاههای گروه داخلی استجر ها در نیمسال اول 97-96
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۲ مهر
-
برنامه کارگاههای گروه داخلی استجر ها در نیمسال اول 97-96
برنامه کارگاههای گروه داخلی اینترن ها نیمسال اول 97-96
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۲ مهر
-
برنامه کارگاههای گروه داخلی اینترن ها نیمسال اول 97-96
برنامه کارگاه های گروه داخلی (اینترنی) نیمسال دوم سال تحصیلی96-95
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير
گروه اینترن
برنامه کارگاه های گروه داخلی (اینترنی) نیمسال دوم سال تحصیلی96-95
برنامه کارگاه های گروه داخلی(اینترنی) نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير
گروه داخلی(اینترنی)
برنامه کارگاه های گروه داخلی(اینترنی)   نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
Close