جستجو:        
تعداد رکورد:19
برنامه کارگاههای گروه داخلی استجر ها در نیمسال اول 97-96
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۲ مهر
-
برنامه کارگاههای گروه داخلی استجر ها در نیمسال اول 97-96
برنامه کارگاههای گروه داخلی اینترن ها نیمسال اول 97-96
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۲ مهر
-
برنامه کارگاههای گروه داخلی اینترن ها نیمسال اول 97-96
برنامه کارگاه های گروه داخلی (اینترنی) نیمسال دوم سال تحصیلی96-95
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير
گروه اینترن
برنامه کارگاه های گروه داخلی (اینترنی) نیمسال دوم سال تحصیلی96-95
برنامه کارگاه های گروه داخلی(اینترنی) نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير
گروه داخلی(اینترنی)
برنامه کارگاه های گروه داخلی(اینترنی)   نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
برنامه کارگاه های گروه داخلی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير
مقطع استاجر
برنامه کارگاه های گروه داخلی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
برنامه آزمونهای آسکی گروه ارتوپدی 96-95
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ آذر
برنامه آزمونهای آسکی گروه ارتوپدی 96-95
برنامه آزمونهای آسکی گروه ارتوپدی 96-95
کارگاههای گروه داخلی مقطع استاجر
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۷ آذر
کارگاههای گروه داخلی 96-95
کارگاههای گروه داخلی مقطع استاجر
برنامه کارگاه های گروه ارتوپدی مقطع استاجر
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۷ آذر
برنامه کارگاه های گروه ارتوپدی سال تحصیلی 96-95
برنامه کارگاه های گروه ارتوپدی مقطع استاجر
برنامه کارگاههای گروه داخلی مقطع اینترن
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۷ آذر
برنامه کارگاههای گروه داخلی
برنامه کارگاههای گروه داخلی مقطع اینترن
Close