دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 17748      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ دوشنبه ۲۳ بهمن تعداد بازدید : 4681

آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه ها و فرم های آموزشی
آیین نامه ها و فرم های آموزشی

 

                                   

آیین نامه ها و دستورالعمل های دوره دکترای عمومی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

بازنگری شده و آین نامه جدید در آبان 96

 

 

 

 

 

 

      

بازنگری شده در چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

این آئین نامه در تاریخ 1388/12/15 در 8 فصل و 27 بند و 6 تبصره به تصویب کمیته دوره مبانی طب بالینی رسید.

بر اساس آخرین تغییرات در معاونت آموزشی

دستورالعمل آموزش بالینی کارآموزان در بیمارستان بهارلو و ضیاییان

 مصوب در شورای فرهنگی پردیس بین الملل 

 

 

 

فرم های عملیاتی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل 

  

 

اطلاعات موردنياز ارزيابان آموزش باليني دوره دكتري عمومي پزشكي