از اول مهر ماه سال 97، تسهیلات اعزام به خارج از کش ورود به فرم International Congress Form لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، در TUMS Affiliation فرم درخواست اخذ مجوز برگزاری کنگره، سمینار، کنفران

ورود به فرم International Congress Form

 

 

enlightenedلیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 2019-2018enlightened

 

آرشیو لیست دانشگاه های مورد تایید سال 2018-2017

 

 

 

 

 

 

 

جهت صدور مجوز برگزاری همایش های بین المللی فرم درخواست را تکمیل و به همراه مدارک زیر 

حداقل شش ماه قبل از برگزاری همایش از طریق اتوماسیون، به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال گردد.

مدارک لازم برای ارسال به معاونت بین الملل دانشگاه، جهت درخواست مجوز برگزاری بین المللی کنگره ها عبارتند از:

 

1.      مکاتبات سازمانهای مرتبط

2.      فرم تکمیل شده درخواست برگزاری کنگره بین المللی (مندرج در زیر)

3.       اسامی مدعوین

4.      برنامه کنگره

5.      نامه سازمان ارائه دهنده ساپورت مالی 

 

enlightenedبرای دانلود فرم مربوطه و تکمیل آن بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.enlightened

 

Close