• دکتر مینا حاجی فرج تبریزی

          سرپرست مدیریت توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی

          شماره تماس: 93-88912090 

                                     داخلی: 404

          enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

  • رویا انصاری پور

            کارشناس مسئول مدیریت توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی

 

            شماره تماس: 93-88912090 

                                       داخلی: 403

          enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 

  • منصوره احمدي

           کارشناس مدیریت توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی

           شماره تماس: 93-88912090 

                                      داخلی: 402

 

         enlightenedenlightenedenlightened                شماره تماس مستقیم:88896693  enlightened

 

 

Close