جستجو:        
تعداد رکورد:4
دستورالعمل(اعضای هیات علمی)
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
یکی از شاخص های علم سنجی، به نمایش گذاشتن توانمندی ها و پیشرفت های علمی کشور است که این امر از طریق ارائه مقاله یا سخنرانی در همایش های سایر کشورها محقق می شود. همچنین سفر به سایر نقاط جهان امکان آشنا...
دستورالعمل(اعضای هیات علمی)
دستورالعمل(اعضای غیرهیات علمی)
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت
دستورالعمل(اعضای غیرهیات علمی)
دستورالعمل(اعضای غیرهیات علمی)
دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای غیر هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور (با ارا...
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت
دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای غیر هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور (با ارائه مقاله یا سخنرانی)
دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای  غیر هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور (با ارائه مقاله یا سخنرانی)
فرم ارائه گزارش
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت
فرم ارائه گزارش
فرم ارائه گزارش
Close