Skip Navigation Links.
Collapse فرآیندهافرآیندها
Collapse سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشورسفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور
آخرین دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیئت علمی و کارکنان قابل اجرا از 97/7/1 (جدید)
Collapse همايش های خارج از کشورهمايش های خارج از کشور
آخرین دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت و ارائه مقاله قابل اجرا از 97/7/1 (جدید)
آرشیو دستورالعمل همایش های خارج از کشور
Collapse فرصت مطالعاتي خارج از کشورفرصت مطالعاتي خارج از کشور
آخرین دستورالعمل فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی قابل اجرا از 97/7/1 (جدید)
راهنمای مراحل استفاده از دوره
گزارش فرصت مطالعاتی
آرشیو دستورالعمل
Collapse مأموريت آموزشيمأموريت آموزشي
دستورالعمل ماموریت خارج از کشور
دستورالعمل ماموریت داخل کشور(اعضای هیأت علمی)
ماموریت داخل کشور(کارکنان)
فرم درخواست و تمدید ماموریت آموزشی
Collapse بورس داخل و خارج از کشوربورس داخل و خارج از کشور
دستورالعمل استفاده از بورس داخل کشور
دستورالعمل استفاده از بورس خارج از کشور
Collapse دفتر همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیمدفتر همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
آئین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور سال 99
آرشیو دستورالعمل همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
گزارش های نهایی متخصصان ایرانی غیرمقیم
Collapse تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویانتحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان
دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران
فرم بورس تکمیلی خارج از کشور دانشجویان و دستیاران
Collapse فرم هاي الكترونيكيفرم هاي الكترونيكي
فرم ثبت نام مشارکت و همکاری در فعالیت های نوآورانه در حوزه بین الملل دانشگاه
فرم تسهیلات معاونت بین الملل در خصوص همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
فرم سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
فرم نظرسنجی مربوط به فرایندهای مدیریت بورس ها و ماموریت آموزشی
فرم اعضاي هيات علمي فارغ التحصيل بورس خارج كشور درمقطع PhD
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی همکاران
فعاليت ها و اهداف
مرکز دانلود
Close