نشست دوم اعتباربخشی (International Quality Assurance and Accreditation International Quality Assurance and Accreditation Accreditation Process IQAAN at QS NEWS 2 WOW
دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دومین نشست آموزشی خود با حضور دانشگاه های داوطلب را برگزار می کند
دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دومین نشست آموزشی خود با حضور دانشگاه های داوطلب را برگزار می کند
نشست آموزشی «اعتباربخشی موسسه ای بین المللی: معرفی شاخص ها» برای دانشگاه های داوطلب جهت شروع پیاده سازی اعتباربخشی بین المللی از سوی دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 7 اسفند 95 برگزار می شود.
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی واحدهای ستادی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه برگزار شد
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی واحدهای ستادی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه برگزار شد
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بین‌الملل، توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و ریاست با حضور دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه برگزار شد.
برگزاری جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاری جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز شنبه مورخ 1395/11/16 برگزار شد.
برگزاری جلسه بررسی شاخص های اعتباربخشی بین المللی در دو حوزه دانشجویی و پژوهشی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاری جلسه بررسی شاخص های اعتباربخشی بین المللی در دو حوزه دانشجویی و پژوهشی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
جلسه بررسی شاخص های اعتباربخشی بین المللی در دو حوزه دانشجویی و پژوهشی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز شنبه مورخ 1395/11/09 برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با محور تبیین مصادیق شاخص های اعتباربخشی بین المللی با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با محور تبیین مصادیق شاخص های اعتباربخشی بین المللی با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور معاون بین الملل آن دانشگاه و نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با محوریت تبیین مصادیق شاخص های اعتباربخشی بین المللی در روز شنبه مورخ 1395/11/02 برگزار شد.
Close