(International Quality Assurance and Accreditation International Quality Assurance and Accreditation Accreditation Process IQAAN at QS NEWS 2 WOW
برگزاری اولین جلسه اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص نحوه تکمیل تقاضانامه سازمان اعتباربخش اسیک در دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری اولین جلسه اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص نحوه تکمیل تقاضانامه سازمان اعتباربخش اسیک در دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اولین جلسه اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص نحوه تکمیل تقاضانامه سازمان اعتباربخش اسیک با حضور کارشناسان اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و کارشناس دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
برگزاری جلسه نهایی «پیاده سازی فرآیند اعتباربخشی بین المللی/ رفع ابهامات» با حضور نمایندگان اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه و دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری جلسه نهایی «پیاده سازی فرآیند اعتباربخشی بین المللی/ رفع ابهامات» با حضور نمایندگان اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
جلسه نهایی «پیاده سازی فرآیند اعتباربخشی بین المللی و رفع ابهامات» با حضور نمایندگان اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
ثبت نام رسمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت اعتباربخشی بین المللی
ثبت نام رسمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت اعتباربخشی بین المللی
دانشگاه علوم پزشکی همدان با ثبت رسمی تقاضای اعتباربخشی خود در وب سایت دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور فرایند اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه خود را رسما آغاز کرد.
تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی  اعتباربخشی دانشگاهی
تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی اعتباربخشی دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی اعتباربخشی دانشگاهی که در روزهای 29 و 30شهریور ماه سال 1396 در کوآلالامپور مالزی و با میزبانی مؤسسه اعتباربخشی اسیک (ASIC) برگزار شد، بطور خاص مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ کسب گواهی ممتاز اعتبارخشی بین المللی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ کسب گواهی ممتاز اعتبارخشی بین المللی
گواهی ممتاز اعتباربخشی بین المللی از سوی سازمان اسیک برای بار نخست به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اعطاء شد.
Close