(International Quality Assurance and Accreditation International Quality Assurance and Accreditation Accreditation Process IQAAN at QS NEWS 2 WOW
تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی  اعتباربخشی دانشگاهی
تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی اعتباربخشی دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی اعتباربخشی دانشگاهی که در روزهای 29 و 30شهریور ماه سال 1396 در کوآلالامپور مالزی و با میزبانی مؤسسه اعتباربخشی اسیک (ASIC) برگزار شد، بطور خاص مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.
نشست هماهنگی حضور نمایندگان دانشگاه در کنفرانس بین‌المللی موسسه اعتباربخشی اسیک برگزار شد
نشست هماهنگی حضور نمایندگان دانشگاه در کنفرانس بین‌المللی موسسه اعتباربخشی اسیک برگزار شد
نشست هماهنگی حضور نمایندگان دانشگاه در کنفرانس بین‌المللی موسسه اعتباربخشی اسیک (ASIC) در کوالالامپور به میزبانی معاونت بین‌الملل برگزار شد.
نشست ترسیم برنامه چهار سال آتی دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد برگزار شد
نشست ترسیم برنامه چهار سال آتی دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد برگزار شد
نشست ترسیم برنامه چهار سال آینده دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد و هماهنگی برای حضور نمایندگان دانشگاه در کنفرانس بین‌المللی سازمان اسیک (ASIC) برگزار شد.
برگزاری جلسه ی مشاوره  دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور نمایندگان دانشگاه جندی شاپور اهواز
برگزاری جلسه ی مشاوره دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور نمایندگان دانشگاه جندی شاپور اهواز
جلسه مشاوره در زمینه ی تکمیل تقاضانامه اسیک و آماده سازی مستندات با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و کارشناسان دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
برگزاری جلسه ی مشاوره اعتباربخشی با حضور  کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برگزاری جلسه ی مشاوره اعتباربخشی با حضور کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
جلسه ی مشاوره اعتباربخشی در راستای چگونگی آماده سازی مستندات و تکمیل تقاضانامه سازمان اعتباربخش اسیک با حضور کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و کارشناس دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز دوشنبه مورخ 96/5/2 در محل دبیرخانه برگزار شد.
Close