(International Quality Assurance and Accreditation Accreditation Meeting Report International Quality Assurance and Accreditation Accreditation Process IQAAN at QS NEWS 2 WOW
برگزاری جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور معاون بین الملل آن دانشگاه و نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز شنبه مورخ 25/10/1395 برگزار شد.
ثبت تقاضای اعتباربخشی بین المللی از سوی دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه خوارزمی در دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
ثبت تقاضای اعتباربخشی بین المللی از سوی دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه خوارزمی در دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه خوارزمی به منظور پیاده سازی اعتباربخشی بین المللی، تقاضای خود را در دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ثبت نمودند.
بررسی تقاضانامه اعتباربخشی بین المللی تکمیل شده در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
بررسی تقاضانامه اعتباربخشی بین المللی تکمیل شده در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
تقاضانامه اعتباربخشی بین المللی تکمیل شده دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در جلسه ایی که در روز یکشنبه مورخ 1395/09/21 در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
تشکیل جلسه معارفه کارشناس اعتباربخشی بین المللی دانشگاه خوارزمی با دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
تشکیل جلسه معارفه کارشناس اعتباربخشی بین المللی دانشگاه خوارزمی با دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
جلسه معارفه با فعالیت ها، فرایندها و ساختار دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور کارشناس اعتباربخشی بین المللی دانشگاه خوارزمی روز یکشنبه مورخ 1395/09/07 برگزار شد.
تهیه نسخه بازبینی شده سند «اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران» جهت طرح و بررسی در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه
تهیه نسخه بازبینی شده سند «اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران» جهت طرح و بررسی در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه
نسخه بازبینی شده سند «اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران» که از سوی مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه تهیه شده است جهت بررسی در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه طرح خواهد شد.
Close