پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در کنگره و ارائه مقاله د لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، در کتاب 2017 دانشگاه دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در فرم درخواست اخذ مجوز برگزاری کنگره، سمینار، کنفران TUMS Affiliation

پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در کنگره و ارائه مقاله در کنگره های خارج از کشور

 

 

enlightenedلیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 2019-2018enlightened

 

آرشیو لیست دانشگاه های مورد تایید سال 2018-2017

 

 

 

 

 

 

 

جهت صدور مجوز برگزاری همایش های بین المللی فرم درخواست را تکمیل و به همراه مدارک زیر 

حداقل شش ماه قبل از برگزاری همایش از طریق اتوماسیون، به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال گردد.

مدارک لازم برای ارسال به معاونت بین الملل دانشگاه، جهت درخواست مجوز برگزاری بین المللی کنگره ها عبارتند از:

 

1.      مکاتبات سازمانهای مرتبط

2.      فرم تکمیل شده درخواست برگزاری کنگره بین المللی (مندرج در زیر)

3.       اسامی مدعوین

4.      برنامه کنگره

5.      نامه سازمان ارائه دهنده ساپورت مالی 

 

enlightenedبرای دانلود فرم مربوطه و تکمیل آن بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.enlightened

 

Close