راهنمای استفاده از سیستم پیگیری فرم های شرکت در کن کتاب 2017 دانشگاه دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در فرم درخواست اخذ مجوز برگزاری کنگره، سمینار، کنفران

جهت صدور مجوز برگزاری همایش های بین المللی فرم درخواست را تکمیل و به همراه مدارک زیر 

حداقل شش ماه قبل از برگزاری همایش از طریق اتوماسیون، به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال گردد.

مدارک لازم برای ارسال به معاونت بین الملل دانشگاه، جهت درخواست مجوز برگزاری بین المللی کنگره ها عبارتند از:

 

1.      مکاتبات سازمانهای مرتبط

2.      فرم تکمیل شده درخواست برگزاری کنگره بین المللی (مندرج در زیر)

3.       اسامی مدعوین

4.      برنامه کنگره

5.      نامه سازمان ارائه دهنده ساپورت مالی 

 

enlightenedبرای دانلود فرم مربوطه و تکمیل آن بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.enlightened

 

Close