لیست رابطین بین الملل گروه ها/بیمارستان نکات کلیدی جهت پرداخت کمک هزینه شرکت در کنگره و ار دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در Tums Fact Book 2016 فرم درخواست اخذ مجوز برگزاری کنگره، سمینار، کنفران جدید- بروشور دستورالعمل شرکت و ارائه مقاله  در کنگ

لیست رابطین بین الملل گروه ها/بیمارستان

فرم درخواست صدور محوز جهت برگزاری همایش های بین المللی

نسخه چاپی این بروشور در دفتر مدیریت بورس و ماموریت های آموزشی موجود می باشد.

Close