نامه صادر شده به دانشکده ها در خصوص صدور ابلاغ شرک نامه صادر شده به مراکز تحقیقاتی در خصوص صدور ابلاغ راهنمای استفاده از سیستم پیگیری فرم های شرکت در کن کتاب 2017 دانشگاه دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در فرم درخواست اخذ مجوز برگزاری کنگره، سمینار، کنفران TUMS Fact Book

فرم درخواست صدور محوز جهت برگزاری همایش های بین المللی

Close