رویا انصاری پور

سرپرست بورس و ماموریتهای آموزشی

شماره تماس:88912092  

88912091 داخلی: 403

 

منصوره احمدي

کارشناس بورس و ماموریت های آموزشی

شماره تماس 88912091 , 88896692-4:  

داخلی: 402

 

مرضیه کامران شید

متصدی امور دفتری

شماره تماس : 88896692-4 , 88912091

 داخلی: 401

 

 

Close