هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جلسه روز سه شنبه مورخ 27/12/1392 مصوب نمود:

جهت حمایت از شرکت اعضای غیر هیات علمی و دانشجویان معادل 40% مبالغ «دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور» کمک هزینه پرداخت شود. برای دانشجویان و کارکنان، مدت شرکت با ارائه مقاله در همایش های خارج از کشور به عنوان زمان اشتغال محسوب می گردد.

enlightened(مدارک حتما باید در فرمت PDF درج گردند)enlightened

 

 

دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه

در همایش های خارج از کشور

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close