Skip Navigation Links.
Collapse فرآیندهافرآیندها
Collapse سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشورسفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور
دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیات علمی و کارکنان
Collapse همايش های خارج از کشورهمايش های خارج از کشور
دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت در کنگره و ارائه مقاله در کنگره های خارج از کشور
Collapse فرصت مطالعاتي خارج از کشورفرصت مطالعاتي خارج از کشور
دستورالعمل فرصت مطالعاتی
راهنمای مراحل استفاده از دوره
گزارش فرصت مطالعاتی
Collapse مأموريت آموزشيمأموريت آموزشي
دستورالعمل ماموریت خارج از کشور
دستورالعمل ماموریت داخل کشور(اعضای هیأت علمی)
ماموریت داخل کشور(کارکنان)
Collapse بورس داخل و خارج از کشوربورس داخل و خارج از کشور
دستورالعمل استفاده از بورس داخل کشور
دستورالعمل استفاده از بورس خارج از کشور
Collapse دفتر همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیمدفتر همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
دستورالعمل جدید همکاری با متخصصان و محققین ایرانی غیر مقیم
گزارش های نهایی متخصصان ایرانی غیرمقیم
Collapse تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویانتحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان
دستورالعمل گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مراحل بعد از گرفتن نامه ساپورت مالی از معاونت بین الملل دانشگاه
فرم بورس تکمیلی خارج از کشور دانشجویان و دستیاران
Collapse فرم هاي الكترونيكيفرم هاي الكترونيكي
فرم ثبت نام مشارکت و همکاری در فعالیت های نوآورانه در حوزه بین الملل دانشگاه
فرم تسهیلات معاونت بین الملل در خصوص همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
فرم سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج از کشور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
فرم نظرسنجی مربوط به فرایندهای مدیریت بورس ها و ماموریت آموزشی
فرم اعضاي هيات علمي فارغ التحصيل بورس خارج كشور درمقطع PhD
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی همکاران
فعاليت ها و اهداف
مرکز دانلود
Close