نشست دوم اعتباربخشی مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی واحدهای ستادی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه برگزار شد
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی واحدهای ستادی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه برگزار شد
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بین‌الملل، توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و ریاست با حضور دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه برگزار شد.
برگزاری جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاری جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز شنبه مورخ 1395/11/16 برگزار شد.
انجمن بین المللی دانشگاه ها برای احراز پست دبیر کلی انجمن استخدام می کند
انجمن بین المللی دانشگاه ها برای احراز پست دبیر کلی انجمن استخدام می کند
داوطلبان باید افرادی پرانرژی با تجارب بین المللی در سطوح ارشد و علاقه مند به تقویت نقش محوری آموزش عالی در برآوردن چالش های محلی و جهانی اجتماعی باشند.
برگزاری جلسه بررسی شاخص های اعتباربخشی بین المللی در دو حوزه دانشجویی و پژوهشی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاری جلسه بررسی شاخص های اعتباربخشی بین المللی در دو حوزه دانشجویی و پژوهشی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
جلسه بررسی شاخص های اعتباربخشی بین المللی در دو حوزه دانشجویی و پژوهشی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز شنبه مورخ 1395/11/09 برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با محور تبیین مصادیق شاخص های اعتباربخشی بین المللی با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با محور تبیین مصادیق شاخص های اعتباربخشی بین المللی با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
جلسه کمیته ستادی اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور معاون بین الملل آن دانشگاه و نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با محوریت تبیین مصادیق شاخص های اعتباربخشی بین المللی در روز شنبه مورخ 1395/11/02 برگزار شد.
Close