تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ مرداد   تعداد بازدید : 84062

بازدید هیأت پزشکی وزارت عالی عراق از بیمارستان امام خمینی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Close