اساتید دانشگاه با عنوان استاد مدعو در دانشگاه های بین المللی

نام خانوادگی: شیرازی

نام: ماندانا

مرتبه علمی: دانشیار

به دانشگاه: موسسه کارولینسکا، سوئد

گروه: آموزش پزشکی

دانشکده: پزشکی

رزومه گواهی Google Scholar

نام خانوادگی: شادمهر

نام: آزاده

مرتبه علمی: دانشیار

به دانشگاه: بین المللی ریفاه، پاکستان

گروه: فیزیوتراپی

دانشکده: توانبخشی

رزومه گواهی Google Scholar

نام خانوادگی: فیض آبادی

نام: محمد مهدی

مرتبه علمی: پروفسور

به دانشگاه: ساساری، ایتالیا

گروه: میکروبیولوژی

دانشکده: پزشکی

رزومه گواهی Google Scholar

نام خانوادگی: نکوفر

نام: محمد حسین

مرتبه علمی: استادیار

به دانشگاه: کاردیف، انگلستان

گروه: اندودانتیکس

دانشکده: دندانپزشکی

رزومه گواهی Google Scholar

 

Close