کد: 16353-342946      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۰ تير    تعداد بازدید : 1975

اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشكی تهران

با توجه به اهميت و ضرورت اعتباربخشی دانشگاه و اعتبار جهانی كه از اين مسير برای دانشگاه علوم پزشكی تهران به ارمغان آورده می شود، نياز ورود دانشگاه به فرايند اعتباربخشی حس مي شود. به اين منظور، پيش نيازها و شرايطی مورد نياز است. فراهم كردن اين بستر، نيازمند همكاری و مشاركت فعال تمامی واحدهای دانشگاه علوم پزشكی تهران است. اين مشاركت از سطوح بالا و با بسيج همگانی معاونت های دانشگاه آغاز شده و به واحدهای تابعه دانشگاه اعم از حوزه­های ستادی و غير ستادی تسری می يابد.

 

نخستين مرحله برای عملياتی كردن اين فرايند جمع آوری مستندات مورد نياز مطابق با اعلام نظر سازمان اعتباربخش است. اين مستندات جامع و كامل بوده و تمامی واحدها را در بر می گيرد. دومين مرحله، انجام خودارزيابی مطابق با الگوهای پيشنهادی سازمان اعتباربخش و يا الگوهای موجود دانشگاه است. اين مرحله از فرايند اعتباربخشی بسيار حساس و مهم است و ارائه درست اطلاعات صحيح نقش تعيين كننده ای در تصميم اعتباربخشی خواهد داشت.

 

در آخرين مرحله در پی بازديد ارزيابان موسسه ی منتخب از دانشگاه و دريافت رهنمودهای بهبود و اصلاح امور و فرايندها تصميم اعتباربخشی ابلاغ می شود.

 

با رايزنی های و مطالعات يكساله ای كه در معاونت بين الملل دانشگاه و پيش از آن در پرديس بين الملل (91-1390) درباره انتخاب موسسه اعتباربخشی كه معتبر و ذيصلاح* باشد و از سوی سازمان های جهانی تضمين كيفيت و اعتباربخشی مورد اعتبار قرار گرفته باشد آغاز شد موسسه Accreditation Services for International Colleges (ASIC) مورد توافق كميته اعتباربخشی دانشگاه قرار گرفت تا دانشگاه علوم پزشكی تهران را با اعلام استانداردهای از پيش تعيين شده در حوزه آموزش عالی مورد ارزيابی قرار دهد. در انتخاب موسسه­ مطلوب عواملی مانند امكان حضور در خاورميانه و ايران، اعتبار موسسه، ثبت جهانی آن، دانشگاه هايی كه پيش از آن از سوی اين موسسه مورد اعتباربخشی قرار گرفته اند و غيره مورد توجه قرار گرفت.

 

درنهایت با تلاش معاونت بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به دریافت گواهی نامه بین المللی اعتباربخشی در سال 1392 شد.این گواهی نامه به مدت 4 سال دارای اعتبار است. پس از پایان این دوره چهار ساله، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ارائه برنامه بهبود خود در این مدت و نشان دادن تلاش هایی که منجر به ارتقای نقاط قوت و رفع نقاط ضعف شده است آمادگی خود را برای ورود به اعتباربخشی مجدد (Reaccreditation) اعلام می دارد. برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای دوره چهار ساله را در سند اعتباربخشی بین المللی دانشگاه مطالعه فرمایید.

 

 


* Recognized


کارشناس مربوطه:
خانم تانيا آزادی

 

94 66 89 88 (21 98+) داخلی140

 

 

Close