دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
کد : 7816-331735      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن تعداد بازدید : 6730

همکاری های بین المللی | نحوه اجرای برنامه دعوت از اساتید برجسته علمی خارج از کشور

نحوه اجرای برنامه دعوت از اساتید برجسته علمی خارج از کشور

 

برنامه های عملی جهت بهره برداری از دانش و مهارت پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی خارجی در راستای برنامه دعوت از اساتید برجسته، به شرح ذیل اجرا و پیگیری می گردد:


الف- دپارتمان خارجی در جهت نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی خود در قالب تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه اقدام به معرفی عضو هیات علمی جهت همکاری با دپارتمان دانشگاه علوم پزشکی تهران می نماید.


ب- دانشگاه در راستای اهداف تعیین شده در تفاهم نامه منعقد شده با دپارتمان خارجی و با در نظر گرفتن نیازهای خود، در خصوص دعوت از استاد برجسته علمی در حیطه مورد نیاز پژوهشی/آموزشی اقدام می نماید.


ج- درخواست همکاری استاد برجسته علمی خارجی با دانشگاه، جهت اهداف آموزشی و پژوهشی بصورت انفرادی و نه در راستای تفاهم نامه های منعقد شده دانشگاه از طریق مکاتبه با مدیریت روابط بین الملل و اعتباربخشی و یا دپارتمانهای دانشگاه انجام می پذیرد.
 

بدیهی است کلیه تقاضاهای همکاری اساتید خارجی با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه با ارائه رزومه و تکمیل کامل فرم الکترونیکی از طریق این مدیریت پیگیری خواهد شد.