دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
کد : 7816-5838      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن تعداد بازدید : 5744

همکاری های بین المللی | فرآیندها

فرآیندها

 

 

 

مدارك مورد نیاز:

 ارائه درخواست كتبی

 

متوسط دوره زمان انجام فرایند:

با توجه به ماهیت فرآیند، پیچیدگی و طولانی بودن مسیر عقد تفاهمنامه ، مدت زمان انجام  آن قابل تعیین میباشد.

 

صاحبان فرایند: 

  • مدیریت روابط بین الملل و اعتباربخشی

  • كارشناس مدیریت روابط بین الملل و اعتباربخشی

  • معاون یا مدیر بین الملل دانشكده/ مركز/ بیمارستان

  • شخص رابط قرارداد

 

فرآيند

مديريت روابط بين الملل و اعتباربخشي با ارائه راهنمائي هاي لازم جهت امضاي تفاهمنامه ها و قراردادهاي بين المللي، در اختيار قرار دادن پيش نويس هاي گوناگوني از تفاهمنامه ها و يا آماده سازي پيش نويس هاي جديد به دانشكده ها، دپارتمانها، مراكز تحقيقاتي و بيمارستانهاي دانشگاه كمك مي كند.

 

پيش نويس ها:

 

تفاهمنامه كلي

اين قرارداد، توافق كلي همكاري است كه در صورت توافق جهت همكاري هاي خاص، قراردادهاي ديگري نيز امضا خواهد شد

 

قرارداد تبادل استاد

اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاهها و مؤسسات بين المللي مي توانند جهت تدريس و يا پروژه تحقيقاتي مشترك با يكديگر همكاري داشته باشند. شايان ذكر مي باشد كه اعضاي هيئت علمي از دانشگاه محل استخدام خود حقوق خود را دريافت مينمايند.

 

قرارداد تبادل دانشجو

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران،  دانشگاهها و مؤسسات بين المللي مي توانند در خارج از كشور خود به تحصيل بپردازند. در اينصورت بايد شهريه خود را به دانشگاه مبدا پرداخت نمايد.

 

قرارداد تحقيقاتي

بر اساس اين قرارداد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاهها و مؤسسات بين المللي ميتوانند در جهت ترویج تحقیق و توسعه در زمینه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همكاريهاي مشترك داشته باشند.

 

قرارداد شخصي

دانشمندان و اعضاي هيئت علمي از دانشگاهها و مؤسسات بین المللی می تواند همکاری خود را با دانشگاه علوم پزشكي تهران مستقلا آغاز نمايند.

 

قرارداد همکاری برای پروژه های هدایت شده توسط دانشگاه

دانشگاه میتواند با امضای قرارداد با شرکتهای تجاری، پروژه های آکادمیک  مورد نظر آن شرکتها را هدایت کند.

 

قرارداد خواهرخواندگی

با امضای این قرارداد، طرفین قرارداد در زمینه های مختلف از جمله پروژه های مشترک تحقیقاتی، کنفرانسهای بین المللی، تبادل فرایندهای اعتبار بخشی و غیره با یکدیگر همکاری می کنند.