ردیف

نام زيرسايت

نام رابط

شماره ثابت

موبايل

 آدرس ايميل دانشگاهي

 

1

معاونت بين الملل

(مسئول فنی پورتال)

 

خانم مهندس عبدالهي

 

88912091

407داخلي

 

09125708030

 

abdollahi@farabi.tums.ac.ir
gsia@tums.ac.ir

 

 

2

 

معاونت بين الملل/ انگلیسی

 

 

آقای رحیمی

 

88912091

316داخلي

 

...

 

oia-ic@sina.tums.ac.ir

admissionic@tums.ac.ir

مديريت امور و توسعه بين الملل/ فارسی

 

3

 

روابط بين الملل و اعتباربخشي/انگليسي

 

 

خانم صادقي

 

88896694

306داخلي

 

09126187937

 

z-sadeghi@farabi.tums.ac.ir

روابط بين الملل و اعتباربخشي/فارسي

 

4

 

بورس و ماموريت هاي آموزشي/انگليسي

 

خانم احمدی

 

88912091

402داخلي

 

09122120268

 

 

dsem-gsia@tums.ac.ir

بورس و ماموريت هاي آموزشي /فارسي

 

5

 

شورای IT

 

خانم افراشته

88912091

داخلی 408

 

09125048186

 

p_afrashte@yahoo.com

 

6

 

معاونت آموزشی/فارسی

 

خانم عنبری

آقای خدادی

 

88893975

 

09358566008

 

icedu@tums.ac.ir

معاونت آموزشی/انگلیسی

 

7

 

معاونت پژوهشی/ فارسی

 

آقای شاه طاهری

 

88953019

 

09127258139

 

shahtaherimohammad@yahoo.com

معاونت پژوهشی/ انگليسي

 

8

 

معاونت فرهنگی دانشجویی/فارسي

 

خانم رضازاده

خانم پور كاظمي

 

88953358

 

09351892366

09352456057

 

icsa@tums.ac.ir

معاونت فرهنگی دانشجویی/انگليسي

 

10

 

دانشکده پزشکی/فارسي

 

 

 

خانم ملکی

 

 

 

 

81634213

 

 

 

09359698565

 

mvm_del@yahoo.com

دانشكده پزشكي/انگليسي

 

11

 

دانشکده دندانپزشکی/فارسی

 

آقاي  عسگری

خانم رضایی

 

55851131

209داخلی

     

 09900628259  

09122814195

 

dentistryic@tums.ac.ir

mitra_rezaei92@yahoo.com

دانشکده دندانپزشکی/ انگلیسی

 

12

 

دانشکده داروسازی/فارسی

 

خانم محمدباقری

 

55576130

 

09131056917

 

n-mohammadbagheri@farabi.tums.ac.ir

دانشکده داروسازی/انگلیسی

 

14

کتابخانه دانشکده داروسازی

 

خانم سهراب زاده

 

55158480

55576601

داخلی 2

 

09197566133

 

s-sohrabzadeh@farabi.tums.ac.ir

 

15

 

شعبه کیش

 

خانم حسینی

 

07644466261

 

09352450829

 

icedu@tums.ac.ir

 

 

 

 

Close