مسئول امور اداری   

  مريم رسولی

 

  شماره تماس : 88908967 - داخلی 156

 
 
 
  متصدی امور دفتری و بایگانی و مسئول حضور غیاب

   سيما سلطاني بايگی

   

   شماره تماس : 88908967 - داخلی 157

  

 

مسئول دفتر                                            

 سلیمه صفری                   

 

 

شماره تماس : 88893979 داخلی 106                                                                                                       

 
 
 
  مسئول امور عمومی و قراردادها 

   جلال شربتی

   

   شماره تماس : 88893977 - داخلی 158

 
 
 
  کارپرداز 

   بیت اله نورانی

   

   شماره تماس : 88893977 - داخلی 151

 
 
 
  کارپرداز 

   علی رحمانی

  

   شماره تماس :88893977 - داخلی 152

 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
کارپردازی
سید رضا ضرب حدادی
 
شماره تماس : 88893977 - داخلی 152
 
 
جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close