جستجو:        
تعداد رکورد:89
صد و پانزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/4/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
روز چهارشنبه 98/4/26 صد و پانزدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و پانزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/4/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و چهاردهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/3/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
روز چهارشنبه 98/3/29 صد و چهاردهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و چهاردهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/3/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و سیزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/2/25 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
روز چهارشنبه 98/2/25 صد و سیزدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و سیزدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/2/25 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و دوازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/1/28 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين
روز چهارشنبه 98/1/28 صد و دوازدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و دوازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/1/28 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و یازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/12/15 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
روز چهارشنبه 97/12/15 صد و یازدهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و یازدهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/12/15 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و دهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/11/17 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ بهمن
روز چهارشنبه 97/11/17 صد و دهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و دهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/11/17 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و نهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/10/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
روز چهارشنبه 97/109/26 صد و نهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و نهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 97/10/26 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و هشتمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه97/9/28 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
روز چهارشنبه 97/9/28 صد و هشتمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و هشتمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه97/9/28 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و هفتمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه97/8/30 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
روز چهارشنبه 97/8/305 صد و هفتمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.
صد و هفتمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه97/8/30 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و ششمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه97/7/25 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
روز چهارشنبه 97/7/25 صد و ششمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی سرپرست مدیریت شبکه و ارتباطات برگزار شد.
صد و ششمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه97/7/25 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
Close