امتحان تئوری رادیولوژی 26مرداد ساعت 12 در دو گروه برگزار می‌شود.

12 الی 13 گروه اول

13 الی 14 گروه دوم

گروه بندی روز قبل از آزمون مشخص می‌گردد. 

 

 

 

 امتحان تئوری بیماری‌های دهان 28مرداد ساعت 12 در دو گروه برگزار می‌شود.

12 گروه اول

13:30گروه دوم

گروه بندی روز قبل از آزمون مشخص می‌گردد. 

❗امکان جابه جایی در صورت تاخیر در امتحان وجود ندارد.❗

نیم ساعت قبل از امتحان جهت غربالگری حضور یابید.

Close