تعداد بازدید : 2141

تاريخ برگزاري امتحان رياضي

امتحان رياضي روز شنبه مورخ 91/11/7 برگزار مي گردد...

امتحان رياضي روز شنبه مورخ 91/11/7 ساعت 13:30 در محل ساختمان معاونت بين الملل واقع در خيابان دمشق برگزار مي گردد.

                                                                                       اداره آموزش دانشكده داروسازي پرديس

Close