تعداد بازدید : 1988

تاريخ برگزاري امتحان آناليز دستگاهي( برگزار نشدن آن در روز 16 دي ماه به علت آآلودگي هوا)

امتحان آناليز دستگاهي روز دو شنبه مورخ 91/11/9 ساعت 9 الي 11 برگزار مي گردد.

به علت تعطيلي روز شنبه 16 دي ماه امتحان آناليز دستگاهي روز دوشنبه مورخ 91/11/9 ساعت 9 الي 11 برگزار مي گردد.

                                                        اداره آموزش دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

Close