تعداد بازدید : 1665

ساعت برگزاري امتحان گياهان دارويي نظري تغيير يافت

ساعت و تاريخ برگزاري امتحان گياهان دارويي نظري و عملي

برگزاري امتحان گياهان دارويي نظري در تاريخ 91/11/4 از ساعت 13 به ساعت 10 انتقال پيدا كرد. ضمنا امتحان گياهان دارويي عملي نيز در تاريخ 91/11/4 از ساعت 13 الي 15 برگزار خواهد شد.

                                                                                                       اداره آموزش دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

Close