تعداد بازدید : 3059

آدرس جهت ارسال تاييديه تحصيلي از طريق اداره پست

قابل توجه دانشجويان

 

آدرس جهت ارسال تاييديه تحصيلي از طريق اداره پست:

تهران ، بلوار كشاورز-جنب خيابان قدس- سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران طبقه چهارم- اداره آموزش          

سركر خانم زنگنه

Close