تعداد بازدید : 1929

مكان و زمان برگزاري جلسه توجيهي داروخانه بيمارستاني2

قابل توجه دانشجويان

 جلسه توجيهي داروخانه بيمارستاني2 روز چهارشنبه مورخ 91/11/4 ساعت 15 در داروخانه 13 آبان برگزار مي گردد.

 

                                                                     اداره آموزش دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

Close