تعداد بازدید : 15913

برنامه هفتگي ورودي95

آرشیو برنامه هفتگی

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

 

برنامه هفتگي نيمسال اول (1399-1400)

داروسازي ورودي 1395- نيمسال 9

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

____________
فارماسیوتیکس نظری5
فارماسیوتیکس عملی5 فارماسیوتیکس عملی5

يكشنبه

____________

کنترل مسمومیت

کنترل فیزیکوشیمیایی نظری
 
کنترل فیزیکوشیمیایی عملی

دوشنبه

کنترل میکروبی نظری

کنترل میکروبی عملی

کنترل میکروبی عملی ____________

سه شنبه

دارودرمان3 دارودرمانی3 بیوتکنولوژی دارویی

بیوتکنولوژی دارویی

چهارشنبه کارآموزی داروخانه بیمارستانی کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی
 

پنجشنبه

پایان نامه1 کارآموزی داروخانه بیمارستانی کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

    محل برگزاري : كلاس 1 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

        - زمان شروع ترم 15 /1399/6 و پايان ترم  1399/10/10 مي باشد.    

         -  زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1399/6/29 لغایت 1399/7/1

        -  زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/9/8لغايت 1399/9/11

        -  زمان برگزاری امتحانات : 1399/10/13 لغایت  1399/10/24

 

 

 

برنامه هفتگي نيمسال دوم (99-98)

داروسازي ورودي 1395- نيمسال 8

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فارماسیوتیکس نظری4
فارماسیوتیکس نظری4
کارآموزی داروخانه1 کارآموزی داروخانه1

يكشنبه

فارماسیوتیکس عملی4

فارماسیوتیکس عملی4

کارآموزی داروخانه1
 
کارآموزی داروخانه1

دوشنبه

کارآموزی داروخانه1

کارآموزی داروخانه1

کارآموزی داروخانه1 کارآموزی داروخانه1

سه شنبه

دارودرمانی2 دارودرمانی2 روشهای آنالیزدستگاهی نظری

روشهای آنالیزدستگاهی عملی

چهارشنبه مفردات پزشکی2 مفردات پزشکی2

فارماکوگنوزی عملی
12-14

فارماکوگنوزی عملی
14-16

پنجشنبه

کارآموزی داروخانه1 کارآموزی داروخانه1 کارآموزی داروخانه1

کارآموزی داروخانه1

 

    محل برگزاري : كلاس 1 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

-             زمان شروع ترم 12 /1398/11 و پايان ترم  1399/3/21 مي باشد.    

-           زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1398/117/26 لغایت 1398/11/29

-           زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/2/13لغايت 1399/2/16

-           زمان برگزاری امتحانات : 1399/3/24 لغایت  1399/4/4

 

 

Close