تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور    تعداد بازدید : 8913

ورودي 94

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

 

فارماسیوتیکس 5(3واحد نظری)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییر استاد

موضوع

  شنبه

23

6

98

دستیار دکتر اطیابی

8-10

 

 

 سهشنبه

 

 

 

 

 

 

 

               

   

کنترل فیزیک و شیمیایی (2واحد نظری)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییر استاد

موضوع

دو  شنبه

24

6

98

دکتر محمدی

13-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

دارودرمانی 3 (2 واحد نظری)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییر استاد

موضوع

  شنبه

23

6

98

دکتر جهانگرد

8-12

 

 

 سهشنبه

 

 

 

 

 

 

 

               

   

 (2واحد نظری)، نيمسال هشتم رشته داروسازي ورودي 94

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغییر استاد

موضوع

دو  شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

->

Close