کد: 9819-11162      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ شنبه ۲۳ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲ شنبه ۲۳ شهريور    تعداد بازدید : 1904

ورودی 88

تابلوي راهنماي دروس

دروس گذرانده شده

رنگ زرد

دروس در حال برگزاري و اجرا

رنگ آبی

دروس برنامه ريزي شده براي ترم هاي آتي

رنگ قرمز

پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

دروس رشته "دندانپزشكي ورودي 1388 "  از اول نيمسال تحصيلي تا پايان تحصيلات ، اين دروس بصورت نيمسالي طبق جدول پيوست ارائه مي گردد و احتمال جابجايي دروس بين برخي نيمسال ها  وجود  دارد.

نیمسال اول دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارسي

3

 

 

3

2

زبان پیش نیاز

3

 

 

3

3

بيوشيمي نظري

4

 

 

4

4

انديشه اسلامي 1

2

 

 

2

5

زبان عمومي

3

 

 

1

6

اخلاق اسلامي

2

 

 

2

7

روان شناسي

2

 

 

2

 

جمع کل

19

 

 

19

نیمسال دوم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

تشريح سر و گردن نظري

3

 

 

3

2

تشريح سر و گردن  عملي

 

3

 

3

3

متون اسلامي

2

 

 

2

4

بیوشیمی عملی

 

1

 

1

5

بافت شناسي انساني نظري

2

 

 

2

6

بافت شناسي انساني عملي

 

1

 

1

7

بهداشت عمومي

2

 

 

2

8

انديشه اسلامي2

2

 

 

2

9

ژنتيك

2

 

 

2

10

جنين شناسي

1

 

 

1

 

جمع کل

14

5

 

20

نیمسال سوم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فيزيولوژي نظري

5

 

بیوشیمی ، بافت شناسی ، آناتومی

5

2

فيزيولوژي عملي

 

1

 

1

3

ويروس شناسي

1

 

 

1

4

ميكروب شناسي عملي

 

1

 

1

5

باكتري شناسي

3

 

 

3

6

انقلاب اسلامي

2

 

 

2

7

جنين وبافت شناسي دهان ودندان وفك نظري

2

 

 

2

8

جنين وبافت شناسي دهان ودندان وفك عملي

 

1

 

1

9

انگل شناسي نظري

0/5

 

 

2

10

انگل شناسي عملي

 

0/5

 

0/5

11

بهداشت و تنظيم خانواده

2

 

 

0/5

12

تربيت بدني1

 

1

 

1

 

جمع کل

15.5

4.5

 

20

نیمسال چهارم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

ایمونولوژی نظري

2.5

 

فيزيولوژي نظري ، بافت نظری

2.5

2

ایمونولوژی عملي

 

0.5

 

0.5

3

فيزيك

2

 

 

2

4

آسيب شناسي عمومي نظري

4

 

ویروس، میکروب ، فیزیولوژی، ژنتیک ، بافت، ایمنی، انگل شناسی

4

5

آسيب شناسي عمومي عملي

 

2

 

2

6

تاريخ اسلام

2

 

 

2

7

آناتومي و مرفولوژي دندان نظري

1

 

 

1

8

آناتومي و مرفولوژي دندان عملي

3

 

 

3

8

تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي

2

 

 

2

 

جمع کل

13.5

6.5

 

20

شركت در امتحان جامع علوم پايه

نیمسال پنجم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

کنترل عفونت در دندانپزشکی

1

 

 

1

2

پروتز پارسيل نظری 1

1

 

 

1

 

پروتز پارسيل عملي 1

 

2

 

2

3

پروتز كامل نظری 1

1

 

 

1

 

پروتز كامل عملي 1

 

2

 

2

4

ترمیمی عملی 1

 

2

 

2

5

ترمیمی نظری 1

1

 

 

1

6

رادیولوژی نظری 1

1

 

 

1

7

فارماکولوژی نظری

2

 

 

2

8

آسیب شناسی نظری 1

2

 

 

2

9

آسیب شناسی عملی 1

 

1

 

1

10

مواد دندانی 1

1

 

 

1

11

زبان تخصصی 1

2

 

زبان عمومی

2

12

جراحی نظری 1

1

 

 

1

 

جمع کل

13

7

 

20

نیمسال ششم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

پروتز کامل عملی 2

 

2

کامل عملی 1، مواد دندانی نظری  کنترل عفونت

2

2

دندانپزشکی ترمیمی عملی 2

 

1

ترمیمی عملی 1، مواد دندانی نظری، کنترل عفونت، ترمیمی نظری

1

3

رادیولوژی عملی 1

 

1

 

1

4

جراحی فک و دهان عملی 1

 

1

جراحی نظری 1، کنترل عفونت

1

5

جراحی فک و دهان عملی 2

 

1

جراحی عملی1 ، فارماکولوژی و آسیب شناسی ، بیماریهای درونی 1

1

6

جراحی فک و دهان نظری 2

1

 

جراحی نظری 1

1

7

بیماریهای درونی 1

1

 

 

1

8

رادیولوژی نظری 2

1

 

رادیولوژی نظری 1

1

9

آسیب شناسی عملی 2

 

1

آسیب  نظری 1

1

10

آسیب شناسی نظری 2

2

 

آسیب شناسی نظری 1

2

11

آشنايي باوسايل و تجهيزات دندانپزشكي و نگهداري آنها

1

 

 

1

12

بیماریهای دهان و تشخیص نظری 1

2

 

 

2

13

رایانه

2

 

 

2

14

دندانپزشکی ترمیمی نظری 2

1

 

ترمیمی نظری 1

1

15

مواد دندانی نظری 2

1

 

مواد دندانی نظری 1

1

 

جمع کل

12

7

 

19

نیمسال هفتم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

بیماریهای دهان و تشخیص عملی  1

 

2

بیماریهای دهان نظر ی 1، کنترل عفونت در دندانپزشکی

2

2

پروتز پارسیل عملی 2

 

2

پارسیل عملی 1 ، مواد دندانی نظری 1 ، کنترل عفونت ، پارسیل نظری 1

2

3

ثابت عملی 1

 

4

اندو عملی 1، ثابت نظری 1

4

4

رادیولوژی عملی 2

 

1

رادیولوژی عملی  1، کنترل عفونت ،رادیولوژی نظری 2

1

5

جراحی فک  و دهان عملی 3

 

2

جراحی عملی2 ، فارماکولوژی و آسیب شناسی  عملی 2 ، آسیب شناسی  نظری 2 ،  جراحی نظری 2

2

6

تغذیه

1

 

 

1

7

پریو نظری 1

1

 

 

1

8

اندو نظری 1

1

 

 

1

9

زبان تخصصی 2

2

 

ز بان تخصصی 1

2

10

رادیولوژی نظری 3

1

 

رادیولوژی نظری 2 ، آسیب شناسی نظری 1

1

11

ثابت نظری 1

1

 

 

1

12

ارتدنسی نظری 1

1

 

 

1

 

جمع کل

8

11

 

19

نیمسال هشتم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

پروتز پارسیل عملی 2

 

2

پارسیل عملی 2،  پارسیل نظری 2، مواد دندانی نظری 2

2

2

ارتدنسی عملی 1

 

1

 

1

3

پریودنتولوژی عملی 1

 

1

 

1

4

دندانپزشکی ترمیمی عملی 3

 

2

ترمیمی عملی 2، نظری،  ترمیمی نظری2

2

5

اندوعملی 1

 

2

رادیولوژی عملی 1، اندو نظری1

2

6

بیماریهای دهان و تشخیص عملی 2

 

1

بیماریهای عملی  1، بیماریهای درونی 1، اسیب نظری 1

1

7

ارتدنسی نظری 2

1

 

ارتدنسی نظری 1

1

8

اندو نظری 2

1

 

اندو نظری 1

1

9

پارسیل نظری 2

1

 

پارسیل نظری 1

1

10

روش تحقیق در علوم پزشکی

2

 

 

2

11

دندانپزشکی ترمیمی نظری 3

1

 

ترمیمی نظری 2

1

12

پروتز ثابت نظری 2

1

 

ثابت نظری 1

1

13

بیماریهای دهان و تشخیص نظری 2

2

 

بیماریهای نظری 1

2

14

اخلاق پزشکی

1

 

 

1

15

رادیولوژی عملی 3

 

1

رادیولوژی عملی  2 ، رادیولوژی  نظری 3

1

 

جمع کل

10

10

 

20

نیمسال نهم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

دندانپزشکی ترمیمی عملی 4

 

1

ترمیمی عملی3 ،ترمیمی نظری 3

1

2

دندانپزشکی کودکان عملی 1

 

1

اندو عملی 1، کنترل عفونت  ، کودکان نظری 1

1

3

پروتز ثابت عملی 2

 

2

ثابت عملی 1 ، ثابت نظری 2، پریو نظری 1 ، مواد دندانی نظری 1 کنترل عفونت ، اندو عملی 1

2

4

پروتز کامل عملی 3

 

2

پروتز کامل عملی 2 ، پروتز کامل نظری 1

2

5

اندو عملی 2

 

2

رادیولوژی عملی 2 ، اندو عملی 1، اندو نظری 1، کنترل عفونت ، آسیب نظری 1

2

6

ارتدنسی عملی 2

 

1

ارتدنسی عملی  1، کنترل عفونت ، ارتدنسی نظری 1

1

7

پریودنتولوژی عملی2

 

1

رادیولوژی عملی 2، اندو عملی 1، کنترل عفونت ، فارماکولوژی ، آسیب نظری 1 ، پریونظری 1، پریو عملی 1

1

8

اردتدنسی نظری 3

1

 

ارتدنسی نظری2

1

9

بیولوژی دهان

1

 

 

1

10

جراحی فک و دهان نظری 3

1

 

جراحی نظری 2

1

11

پایان نامه 1

1

 

زبان تخصصی 1، روش تحقیق ، رایانه

1

12

پروتز کامل نظری 2

1

 

پروتز کامل نظری 1

1

13

پریودنتولوژی نظری 2

1

 

پریونظری 1

1

14

دندانپزشکی  کودکان نظری 1

1

 

 

1

15

جامعه نگر تئوری

1

 

 

1

 

جمع کل

8

10

 

18

نیمسال دهم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

دندانپزشکی کودکان عملی 2

 

2

کودکان عملی 1، جراحی عملی 2، کودکان نظری 2

2

2

پروتز کامل عملی 4

 

2

پروتز کامل عملی 3، پروتز کامل نظری 2

2

3

پرویو دنتولوژی عملی 3

 

1

پریو عملی 2، پریو نظری 2

1

4

اندو عملی 3

 

2

اندو عملی 2 ، اندو نظری 2

2

5

ارتدنسی عملی 3

 

1

ارتدنسی عملی2، ارتدنسی نظری2

1

6

جامعه نگر عملی 1

 

1

جامعه نگر تئوری ، کسب میانگین کل 12 بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول

1

7

جراحی فک و دهان عملی 4

 

1

جراحی عملی 3، جراحی نظری 3

1

8

پروتز ثابت نظری 3

1

 

ثابت نظری 2

1

9

پایان نامه 2

1

 

رساله 1، زبان تخصصی 2

1

10

پریودنتولوژی نظری 3

1

 

پریو نظری 2

1

11

بیماریهای داخلی 2

2

 

بیماریهای داخلی 1

2

12

دندانپزشکی کودکان نظری 2

1

 

کودکان نظری 1

1

13

اندو نظری 3

1

 

اندو نظری 2

1

14

جراحی فک و دهان نظری 4

1

 

جراحی نظری 3

1

 

جمع کل

8

10

 

18

نیمسال یازدهم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

دندانپزشکی کودکان عملی 3

 

2

کودکان عملی 2، کودکان نظری 2

2

2

پریودنتولوژی عملی 4

 

1

پریوعملی 3 ، پریو نظری 3

1

3

بیماریهای دهان و تشخیص عملی 3

 

1

بیماریهای عملی  2، تشخیص نظری 2، اسیب نظری 2

1

4

ارتدنسی عملی 4

 

1

ارتدنسی عملی 3

1

5

جامعه نگر عملی 2

 

2

جامعه نگر عملی  ، کسب میانگین کل 12 بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول

2

6

جراحی فک و دهان عملی 5

 

2

جراحی عملی 4

2

7

اندو عملی 4

 

2

اندو عملی 2، اندو نظری 3

2

8

پایان نامه 3

1

 

پایان نامه 2

1

9

دندانپزشکی کودکان نظری 3

1

 

کودکان نظری 2

1

10

بیماریهای روانی

1

 

 

1

11

بیماریهای گوش وحلق وبینی

1

 

 

1

12

سمینار آسیب شناسی

1

 

آسیب شناسی نظری 2

1

13

نظام پزشکی و طب قانونی

1

 

 

1

14

بیماریهای دهان و تشخیص نظری 3

1

 

بیماریهای نظری 2

1

 

جمع کل

7

11

 

18

نیمسال دوازدهم دندانپزشکی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

جامعه نگر عملی 3

 

2

جامعه نگر عملی 2

2

2

درمان جامع دندانپزشکی

7

 

اندو عملی 4، بیماریهای عملی 3، پریو عملی 4 ، پارسیل عملی 2 ، ثابت عملی 3، کامل عملی 4، جراحی عملی 5، ترمیمی عملی 4، رادیولوژی عملی3 کسب میانگین 13 بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول

7

3

رساله 4 نظری

5

 

رساله 3

5

 

جمع کل

12

2

 

14

 

 

نظر شما :
captcha
Close