کارگاه آموزش Basic Life Support

 

در راستای توانمند سازی علمی و آموزشی دانشجویان به همت مرکز پژوهشهای دانشجویی دانشکده برای نخستین بار کارگاه "آموزش Basic Life Support" جهت دانشجویان ورودی 87 دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.

در این راستا خانم دکتر افخمی سرپرست مرکز پژوهشهای دانشجویی، با تاکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری کارگاه مذکور، نحوه برگزاری کارگاه را به صورت کارگاه یک روزه نظری و عملی در تاريخ 23/10/1393 در محل ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی اعلام کردند.
آموزش تئوری کارگاه توسط جناب آقای دکتر بصیری با تعریف بیمار اورژانس آغاز گردید. در ادامه مطالب مفیدی در مورد انواع شوک، موقعیتهای اضطراری، نحوه برخورد با شرایط اورژانس و نحوه کمک رسانی به بیمار شامل ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی ارائه گردید. سپس در راستای آموزش فعالیتهای عملی دانشجویان به سه گروه تقسیم شدند و هر کدام از گروهها بر روی یک مولاژ تحت نظر کارشناس مسوول به صورت hands-on آموزش دیدند و به صورت انفرادی نحوه انجام مراحل درمان را از اولین لحظه وقوع شرایط اورژانس تا مراجعه آمبولانس تمرین نمودند.

Close