در راستای توانمند سازی علمی و آموزشی دانشجویان به همت مرکز پژوهشهای دانشجویی دانشکده برای نخستین بار کارگاه "آموزش تزریقات" جهت دانشجویان ورودی 87 دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.

کارگاه مذکور به صورت کارگاه یک روزه نظری و عملی در تاريخ 27/10/1393 از ساعت 8:00 لغایت 13:00 در محل ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی با حضور 25 نفر از دانشجویان برگزار گردید.
 کارگاه با ذکر نکات ضروری در مورد: تجهیزات، آماده کردن داروی تزریقی، ملاحظات ضروری در تزریق دارو، محل های تزریق، تزریق داخل جلدی، زیر جلدی و تزریق عضلانی، موارد استفاده از هر تزریق و مشکلات شایع تزریقات آغاز گردید و پس از آموزش تئوری دانشجویان به سه گروه تقسیم شده و هر گروه تحت نظارت مدرسان بصورت انفرادی تزریقات مختلف را بروی مولاژهای پیشرفته تمرین نمودند.

دکتر افخمی سرپرست مرکز پژوهشهای دانشکده در راستای برگزاری این کارگاه پس از نظر سنجی از دانشجویان، این کارگاه را آموزنده و در افزایش مهارتهای عملی دانشجویان بسیار مفید ارزیابی نمودند

Close