کد: 6093-350640      تعداد بازدید : 1742

ورودی 96

 

 

برنامه دروس ترم 6 دانشکده دندانپزشكي پردیس بین الملل نیمسال دوم 99-98

ورودی 96

 

عصرها

صبح ها

ايام هفته

 

 15-13   

روش تحقیق 1

 

کلاس  1          

8:45 -7:45                                          

مبانی مواد دندانی

 

کلاس1                                

شنبه

 

15-13   

تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی

 

کلاس  1          

8:45 -7:45    

فوریت های پزشکی                                    

كلاس 2                                 

يكشنبه

 

16-14   

دندانپزشکی تشخیصی 1 ( بیماریها)

 

کلاس  1          

8:45 -7:45                                             

دندانپزشکی تشخیصی 2 ( آسیب)                                                

 

كلاس 2

دوشنبه

 

15-13   

تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی

 

کلاس  1          

8:45 - 7:45                                               

کامل نظری 1                          

كلاس  2                                               

سه‌شنبه

 

 15-13   

روش تحقیق 1

 

کلاس  1          

8:45-7:45                                              

ترمیمی نظری 1

كلاس  1                                    

چهارشنبه

 

 

 

12-10                                                    

 زبان تخصصی 4و3

 

کلاس  1                                             

پنجشنبه

 

       
 

توضيحات:

  -تاريخ شروع كلاسها   19/11/98   وتاريخ پايان كلاسها 28/03/99     ميباشد.

برنامه آموزشي نيمسال 2-99-98

 دانشجويان ترم ششم

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

1

1021060

پروتز کامل نظری 1

1 واحد نظری

-----

2

1020016

دندانپزشکی تشخیصی 1

5/0 نظری 5/0 عملی

روانشناسی و مهارت های ارتباطی

3

1020031

دندانپزشکی تشخیصی 2

2 واحد نظری

بافت دندان در سلامت و بیماری

4

1020032

دندانپزشکی ترمیمی نظری 1

1 واحد نظری

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

5

1020015

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

5/0 نظری 5/0 عملی

-----

6

1020006

مبانی مواد دندانی

1 واحد نظری

-----

7

1020010

زبان تخصصی 3

1 واحد نظری

------

8

1020038

زبان تخصصی 4

1 واحد نظری

------

9

1020036

رادیولوژی دهان عملی 2

1 واحد عملی

رادیولوژی نظری 2- رادیولوژی عملی 1

10

1020029

پروتز کامل عملی 1

2 واحد عملی

مبانی پروتزهای کامل

11

1020030

جراحی دهان وفک وصورت عملی 1

1 واحد عملی

جراحی نظری 1

12

1020044

سلامت دهان عملی 1

1 واحد عملی

سلامت دهان نظری 1

13

1020024

دندانپزشکی ترمیمی عملی 1

1 واحد عملی

مبانی ترمیمی- کنترل عفونت- مبانی مواد دندانی

14

1020040

مبانی اندودانتیکس 1

5/0 نظری 5/1 عملی

کمپلکس پالپ آناتومی و مرفولوژی-بافت دندان- رادیولوژی عملی 1

15

1020017

تجهیزات دندانپزشکی

1واحد کارگاهی

-----

16

1020022

روش تحقیق 1

1 واحد کارگاهی

کاربرد رایانه دردندانپزشکی

جمع واحدها: 19 واحد       

    5/7 واحد نظری     2 واحد کارگاهی         5/8 واحد عملی

 

ورودي 96

 برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 6  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 96

هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

14/12

13/12

12/12

11/12

10/12

07/12

06/12

05/12

04/12

03/12

30/11

29/11

28/11

27/11

26/11

23/11

22/11

21/11

20/11

19/11

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

6تا10

 

6تا10

 

 

6تا10

 

6تا10

 

 

6تا10

 

6تا10

 

 

 

 

6تا10

 

1

مباني اندو1                      صبح

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

1

سلامت دهان عملي1          صبح

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

 

4

1

3

1

راديولوژي عملي2              صبح

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

 

2

5

4

1

ترميمي عملي 1                 صبح

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

 

3

2

5

1

جراحي عملي 1                صبح

13

14

 

12

11

13

14

 

12

11

13

14

 

12

11

13

 

 

12

11

long

ترميمي عملي1                 عصر

12

11

 

13

14

12

11

 

13

14

12

11

 

13

14

12

 

 

13

14

long

جراحي عملي 1                عصر

14/11

13/12

 

14/11

13/12

14/11

13/12

 

14/11

13/12

14/11

13/12

 

14/11

13/12

14/11

13/12

 

14/11

13/12

2

پروتز كامل عملي1            عصر

6تا10

 

 

 

6تا10

6تا10

 

 

 

6تا10

6تا10

 

 

 

6تا10

6تا10

 

 

 

6تا10

1

روش تحقيق1                  عصر

 

6تا10

 

6تا10

 

 

6تا10

 

6تا10

 

 

6تا10

 

6تا10

 

 

 

 

6تا10

 

1

تجهيزات                        عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 6  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 96

هفته هشتم

هفته هفتم

هفته ششم

هفته پنجم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

27/01

26/01

25/01

24/01

23/01

20/01

19/01

18/01

17/01

16/01

28/12

27/12

26/12

25/12

24/12

21/12

20/12

19/12

18/12

17/12

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

6تا10

 

6تا10

 

 

6تا10

 

6تا10

 

 

 

 

6تا10

 

 

6تا10

 

 

 

1

مباني اندو1                   صبح

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

 

 

6تا10

 

6تا10

6تا10

 

6تا10

 

6تا10

1

سلامت دهان عملي1       صبح

2

5

4

1

3

2

5

4

1

3

 

 

4

1

3

2

5

4

 

3

1

راديولوژي عملي2          صبح

1

3

2

5

4

1

3

2

5

4

 

 

2

5

4

1

3

2

 

4

1

ترميمي عملي 1             صبح

4

1

3

2

5

4

1

3

2

5

 

 

3

2

5

4

1

3

 

5

1

جراحي عملي 1            صبح

13

14

 

12

11

13

14

 

12

11

 

 

 

12

11

13

14

 

 

11

long

ترميمي عملي1              عصر

12

11

 

13

14

12

11

 

13

14

 

 

 

13

14

12

11

 

 

14

long

جراحي عملي 1             عصر

14/11

12/13

 

14/11

13/12

14/11

12/13

 

14/11

13/12

14/11

12/13

 

14/11

13/12

14/11

12/13

 

14/11

12/13

2

پروتز كامل عملي  1       عصر

6تا10

 

 

 

6تا10

6تا10

 

 

 

6تا10

 

 

 

 

6تا10

6تا10

 

 

 

6تا10

1

روش تحقيق1               عصر

 

6تا10

 

6تا10

 

 

6تا10

 

6تا10

 

 

 

 

6تا10

 

 

6تا10

 

 

 

1

تجهيزات                     عصر

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 6  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 96

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح به 10 گروه تقسيم مي گردند.

الف)گروه بندي دانشجويان جهت دروس روش تحقيق 1 و تجهيزات همانند گروه بندي صبح مي باشد.

ب) گروه بندي شيفت بعد از ظهر از شماره 11 الي 18 مي باشند. گروه 11 الي 14 از بين گروه 1تا 5 صبح و گروه 15 الي 18 از بين گروه 6 تا 10 صبح تعيين مي گردد.

2- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني : شنبه-1شنبه-2شنبه-3شنبه مورخ 30/01-31/01-01/02-02/02 مي باشد.)

3-شروع و پايان چرخش اول  از تاريخ 19/11/1398 لغايت 02/02/1399 مي باشد.

 4-درس سلامت دهان هر هفته سه روز برگزار مي گردد و دانشجويان به 3 گروه تقسيم مي گردند . هر دانشجو مي بايست 8 جلسه حضور داشته باشد .

5-محل تشكيل درس مباني اندو 1،  پري كلينيك بزرگ مي باشد.

هفته نهم روزهاي جبراني

 

 

 

 

 

3شنبه جبراني

2شنبه جبراني

1شنبه جبراني

شنبه جبراني

روز

 

 

 

 

02/02

01/02

31/01

30/01

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

 

 

6تا10

6تا10

6تا10

 

1

مباني اندو1                    صبح  

 

 

 

 

 

 

6تا10

1

سلامت دهان عملي1         صبح

 

 

 

5

5

1

2

1

راديولوژي عملي2            صبح

 

 

 

3

3

5

1

1

ترميمي عملي 1               صبح

 

 

 

1

1

2

4

1

جراحي عملي 1              صبح

 

 

 

14

 

12

13

long

ترميمي عملي1                عصر

 

 

 

11

 

13

12

long

جراحي عملي 1               عصر

 

 

 

13/12

 

14/11

14/11

2

پروتز كامل عملي  1         عصر

 

 

 

 

 

 

6تا10

1

روش تحقيق1                 عصر

 

 

 

6تا10

 

6تا10

 

1

تجهيزات                       عصر

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 6  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 96

هفته دوازدهم

هفته يازدهم

هفته دهم

ادامه هفته نهم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

 

 

 

 

روز

 

24/02

23/02

22/02

21/02

20/02

17/02

16/02

15/02

14/02

13/02

10/02

09/02

08/02

07/02

06/02

03/02

 

 

 

 

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

1تا5

 

 

 

 

 

 

1

مباني اندو1                    صبح

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

1تا5

 

 

 

 

1

سلامت دهان عملي1        صبح

9

6

7

10

8

9

6

7

10

8

9

6

7

10

8

9

 

 

 

 

1

راديولوژي عملي2           صبح

7

10

8

6

9

7

10

8

6

9

7

10

8

6

9

7

 

 

 

 

1

ترميمي عملي 1              صبح

6

8

9

7

10

6

8

9

7

10

6

8

9

7

10

6

 

 

 

 

1

جراحي عملي 1              صبح

18

17

 

16

15

18

17

 

16

15

18

17

 

16

15

18

 

 

 

 

long

ترميمي عملي1               عصر

16

15

 

18

17

16

15

 

18

17

16

15

 

18

17

16

 

 

 

 

long

جراحي عملي 1              عصر

17/15

16/18

 

17/15

16/18

17/15

16/18

 

17/15

16/18

17/15

16/18

 

17/15

16/18

17/15

 

 

 

 

2

پروتز كامل عملي1           عصر

1تا5

 

 

 

1تا5

1تا5

 

 

 

1تا5

1تا5

 

 

 

1تا5

1تا5

 

 

 

 

1

روش تحقيق1                عصر

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

1تا5

 

 

 

 

 

 

1

تجهيزات                      عصر

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 6  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 96

هفته شانزدهم

هفته پانزدهم

هفته چهاردهم

هفته سيزدهم

 

 

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

21/03

20/03

19/03

18/03

17/03

14/03

13/03

12/03

11/03

10/03

07/03

06/03

05/03

04/03

03/03

31/02

30/02

29/02

28//02

27/02

تاريخ واحد

عنوان درس

 

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

 

 

 

1تا5

 

1تا5

 

1

مباني اندو1                   صبح

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

1تا5

1تا5

 

 

 

1تا5

1تا5

 

1تا5

 

1تا5

1

سلامت دهان عملي1       صبح

9

6

7

10

8

 

6

7

10

8

9

6

 

 

8

9

6

7

10

8

1

راديولوژي عملي2          صبح

7

10

8

6

9

 

10

8

6

9

7

10

 

 

9

7

10

8

6

9

1

ترميمي عملي 1             صبح

6

8

9

7

10

 

8

9

7

10

6

8

 

 

10

6

8

9

7

10

1

جراحي عملي 1            صبح

18

17

 

16

15

 

17

 

16

15

18

17

 

 

15

18

17

 

16

15

long

ترميمي عملي1              عصر

16

15

 

18

17

 

15

 

18

17

16

15

 

 

17

16

15

 

18

17

long

جراحي عملي 1            عصر

17/15

16/18

 

17/15

16/18

 

16/18

 

17/15

16/18

17/15

16/18

 

 

16/18

17/15

16/18

 

17/15

16/18

2

پروتز كامل عملي1         عصر

1تا5

 

 

 

1تا5

 

 

 

 

1تا5

1تا5

 

 

 

1تا5

1تا5

 

 

 

1تا5

1

روش تحقيق1               عصر

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

1تا5

 

 

1تا5

 

 

 

 

1تا5

 

1تا5

 

1

تجهيزات                     عصر

 

 

 

 

 

 

برنامه كارآموزي واحد هاي عملي  ترم 6  نيمسال دوم 1399-1398 ورودي 96

توضيحات:

1-دانشجويان محترم در گردشهاي صبح به 10 گروه تقسيم مي گردند.

2- گروه بندي شيفت بعد از ظهر از شماره 11 الي 18 مي باشند. گروه 11 الي 14 از بين گروه 1تا 5 صبح و گروه 15 الي 18 از بين گروه 6 تا 10 صبح تعيين مي گردد.

3- دانشجويان عزيز لطفا به روزهاي جبراني خود دقت فرمايند :‌  ممكن است با روزهاي بخشها در طي ترم متفاوت باشد . (روزهاي جبراني: چهارشنبه، شنبه ، 1شنبه، 2 شنبه و سه شنبه  مورخ 28/03- 31/03- 01/04-02/04-03/04 مي باشد.)

4-شروع و پايان چرخش دوم از تاريخ 03/02/1399  لغايت 03/04/1399 مي باشد.

 5-درس سلامت دهان هر هفته سه روز برگزار مي گردد و دانشجويان به 3 گروه تقسيم مي گردند . هر دانشجو مي بايست 8 جلسه حضور داشته باشد .

6-محل تشكيل درس مباني اندو 1،   پري كلينيك بزرگ  مي باشد.

هفته هجدهم

هفته هفدهم

 

 

سه شنبه

جبراني

2شنبه

جبراني

1شنبه

جبراني

شنبه

جبراني

4شنبه جبراني

3شنبه

2شنبه

1شنبه

شنبه

روز

 

03/04

02/04

01/04

31/03

28/03

27/03

26/03

25/03

24/03

تاريخ واحد

عنوان درس

 

1تا5

 

 

 

 

1تا5

 

1تا5

 

1

مباني اندو1                      صبح

 

1تا5

1تا5

 

 

 

1تا5

 

1تا5

1

سلامت دهان عملي1           صبح

10

7

9

 

 

6

7

10

8

1

راديولوژي عملي2              صبح

6

8

7

 

 

10

8

6

9

1

ترميمي عملي 1                 صبح

7

9

6

 

 

8

9

7

10

1

جراحي عملي 1                صبح

16

 

18

 

 

17

 

16

15

long

ترميمي عملي1                  عصر

18

 

16

 

 

15

 

18

17

long

جراحي عملي 1                عصر

17/15

 

17/15

 

 

16/18

 

17/15

16/18

2

پروتز كامل عملي 1            عصر

 

 

1تا5

 

 

 

 

 

1تا5

1

روش تحقيق1                   عصر

1تا5

 

 

 

 

1تا5

 

1تا5

 

1

تجهيزات                         عصر

 

نظر شما :
captcha
Close