کارگاه آشنایی با نحوه جستجوی در اینترنت در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل تشکیل می گردد.

زمان:9 دی ماه 1395 ساعت 8 الی 13

مکان:کلاس1 دانشکده دندانپزشکی پردیس

مدرس :آقای دکتر خامی

Close