کارگاه  آشنایی با نرم افزار Endnote  در تاریخ 17بهمن ماه تشکیل می شو. لطفاجهت ثبت نام به واحد پژوهش مراجعه شود.

Close