اطلاعیه شماره 2-آزمون ملی دوره ششم
مبلغ واریزی جهت شرکت در هر مرحله از آزمون ملی یازده میلیون ریال می باشد که به شماره حساب 2761900442 بانک ملت با کد شناسه 203110030478 به نام دانشگاه علوم پزشکی تهران تا موعد مقرر واریز گردد.

Close