اطلاعیه 1-آزمون ملی(دوره ششم)

آزمون تشخیص و بیماریهای دهان  در روز شنبه مورخ 23/2/96 ساعت13:00 در آمفی تاتر  دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل برگزار می گردد و لطفاً برای اطلاع از رفرنس  و جزییات و ضوابط آزمون به شیوه نامه مراجعه شود.

آزمون کتبی

  23/2/96  شنبه ساعت 13

    آزمون عملی

 (گروه اول) 30 /2/96  شنبه ساعت 13

  (گروه دوم)     1/3/96 دوشنبه ساعت 13

  (گروه سوم)    6/3/96 شنبه ساعت 13

(گروه چهارم) 8/3/96 دوشنبه ساعت 13

 

Close