برگزاری  ششمین دوره پره کلینیک آزمون ملی در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل

ششمین دوره پره کلینیک  پروتز آزمون ملی با تعداد 36 نفر داوطلب در تاریخ 1 خرداد 96   در دانشکده دندانپزشکی پردیس  برگزار گردید .

Close