ششمین دوره پر کلینیک  بخش اندو آزمون ملی با تعداد 36 نفر داوطلب در تاریخ 20 خرداد 96   در دانشکده دندانپزشکی پردیس از ساعت 8 الی 13 درمحل پرکلینیک  برگزار گردید .

Close