آزمون ملی دوره ششم در بخش کلینیک ترمیمی در تاریخ 10-4-1396 در دانشکده برگزار گردید.

تعداد  37 نفر  داوطلبان شرکت در آزمون در دو بخش تئوری وعملی در سالن اجتماعات و در بخش ترمیمی ساختمان کلینیک مورد ارزیابی قرارگرفتند.

ازمون دندانپزشکی

 

 

 

 

 

آزمون ترمیمی

عکس وخبر:حجت عسکری

Close