آزمون جامع ملی در تاریخ 14 تیرماه ،21 تیرماه و 24 تیرماه در دانشکده دندانپزشکی پردیس برگزار گردید که داوطلبان دانش آموخته خارج از کشور در دو بخش آزمون تئوری و عملی مورد آزمون قرار گرفتند.آزمون تئوری در آمفی تاتر دانشکده درساعت 8:30 صبح روز 14تیر ماه 1396 برگزار شد و سپس دانشجویان برای شرکت در بخش عملی وارد کلینیک شده  و با گذراندن موارد آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند.

Close