کد: 7169-353377      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور   تعداد بازدید : 797

اطلاعیه مهم -تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید

تصمیمات شورای آموزشی جهت شروع ترم جدید

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

پیرو تصمیم گیری در شورای آموزشی دانشکده موارد ذیل مطرح و مقرر شد از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 بطور کامل اجرا گردد:

  1. چنانچه دانشجویی دروسی را بصورت پیشنیاز اخذ نماید ولی حدنصاب نمره لازم را اخذ ننماید، درس هم نیاز نیز برای مشارالیه محاسبه نخواهد شد وملزم به گذراندن مجدد آن میباشد. همچنین این مورد برای امتحان اول ترم هرواحد درسی اجرا میگردد.
  2. دانشجو اگرحدنصاب نمره یک درس را اخذ ننماید ملزم به انتخاب مجدد درس و حضور در کلاسهای آن بطور کامل میباشد و صرف افتادن در یک درس مجوز عدم شرکت درکلاسها نیست مگر اینکه سرپرست بخش مربوطه قبل از شروع کلاسها این مجوز را بصورت کتبی به اداره آموزش ارسال نماید.
  3. حضور و غیاب دانشجویان در کلاسها بصورت کامل دراداره آموزش بررسی شده و دانشجویان تا ده دقیقه بعد از شروع کلاس ملزم به ثبت حضور خود میباشند درغیر اینصورت برای آنان غیبت لحاظ خواهد شد و غیبت های بیش از حد مجاز باعث محرومیت دانشجو ازامتحان پایان ترم میگردد.
  4. درمورد امتحان اول ترم رعایت نکات زیر ضروری و الزامی میباشد:
  • فقط  دانشجویانی میتوانند درامتحانات اول ترم شرکت نمایند که نمره مردودی درس را درکارنامه خود داشته باشند.چنانچه دانشجویی در کلیه ساعات کلاس شرکت نماید و به دلایلی اقدام به حذف درس نماید نمیتواند دراین امتحان شرکت کند.
  • دانشجویانی که دروس را بصورت هم نیاز اخذ مینمایند چنانچه در امتحان درس پیشنیاز نمره قبولی نیاورند میبایستی درس بعدی را حذف نمایند.
  • چنانچه دانشجویی بدون اخذ واحد در تمامی کلاسهای درس حضور داشته باشد نمیتواند درامتحان اول ترم بعدی شرکت نماید.
  • این امتحانات تنها شامل دروس تدریس شده توسط اعضای هیات علمی این دانشکده میباشد.

تذکر مهم: دانشجویان فقط یک بار میتوانند بدون شرکت در کلاس درس در امتحان اول ترم شرکت کنند. چنانچه در این امتحان نمره مردودی بگیرند درانتخاب واحد بعدی میبایستی در تمام جلسات کلاس شرکت نمایند درغیر اینصورت اجازه شرکت درامتحان پایان ترم را ندارند.

 

ساعت شروع کلاسها: 7:45

آخرین زمان باز برای ثبت حضور: 7:55

 

                                                                           20/6/96

                                                                          آموزش دانشکده

نظر شما :
captcha
Close