به منظور برگزاری آزمون ملی پرکلینیک اندودانتیکس گروه هفتم، هر کدام از دانش آموختگان باید دندانهای کشیده شده انسان ( فاقد پوسیدگی)، شامل سانترال و لترال ماگزیلا یا مندیبل  ( 2 عدد) پره مولر 2کاناله ماگزیلا ( 2 عدد) مولر ماگزیلا 3 ریشه ( 2 عدد) و مولر مندیبل 2 ریشه ( 2عدد)، در روزهای مقرر بر اساس لیست اسامی جهت تایید و تهیه رادیوگرافی و مانت کردن به همراه داشته باشند. برای آزمون پاکسازی، شکل دهی و پرکردگی کانال ریشه از کانال مزیوباکال یا دیستوباکال مولر ماگزیلا 3 ریشه استفاده خواهد شد.

نظر شما :
captcha
Close