آزمون بخش پروتز در تاریخ 27 آبان ماه با شرکت 47 نفر از داوطلبان آزمون ملی در ساعت 12:30 برگزارشد.

چهار نفر از اساتید بخش پروتز دانشکده  ، سرکاردکتر عامری، سرکار خانم دکتر غضنفری ،سرکار خانم دکتر حبیب زاده و سرکار خانم  دکتر ارشد به همراه سه نفر از بهداشتکاران بخش در برگزاری آزمون مشارکت نمودند.

طراحی پروتز پارسیل  ،تراش دندان فول سرامیک روی دندان اندو شده  و ساخت پست وتراش PFA  روی دنتیک  بخشی از موارد آزمون بود.آزمون حدود دوساعت ونیم به طول انجامید.

Close