تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ آذر   

ليست فرزهاي پيشنهادي بخشها به شرح زير می باشد ولي در صورت تمايل هر فرد ميتواند فرزهاي مورد نياز خودرا استريل شده همراه داشته باشد و از آن استفاده كند

ترمیمی   :  

   Kinfe -دورزردedge
فرزفیشورآنگل008
فرزروندآنگل(1و2)
فرزروندآنگل ظریف 0.5mm
مولت پرداخت کامپوزیت (دوررنگ)
فرزفیشور کوتاه توربین
فرز فیشور بلند توربین
فرز رند کوچک توربین
فرز شعله ای کوتاه توربین-دورزرد
فرز شعله ای بلند توربین-دورزرد
فرزپاکن دسته مسواکی

پروتز:
فرز گیتس 2
فرز گیتس 3
فرز الماسی تورپیدو سایز 12
فرز الماسی شعله شمعی
فرز الماسی فیشور فلت اند سایز 12
فرز الماسی کراون کاتر
فرزالماسی برل
فرز الماسی نیدل 14
فرز الماسی روند سایز 14
فرز الماسی روند سایز 16
فرز الماسی روند سایز 18
فرز الماسی اینورتد سایز
فرز هندپیس گلابی شکل                
مولت سبز کمرنگ پرداخت آکریل

اندو:
فرز توربین : انواع روند باshank   بلند، فیشور بلند، تیپر بلند، تیپر نیدل
فرز آنگل : نوع روند کارباید
توجه: تمامی فرزها در سایزهای دلخواه توسط دانش آموخته فراهم گردد.

در صورت همراه نداشتن مواد و وسايل اعلام شده براي امتحانات، متاسفانه از شركت در آزمون مربوطه محروم خواهيد شد.

نظر شما :
captcha
Close